ข้อมูลสำคัญก่อนใช้งานแอป Reburn

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาการออกกำลังกายและฟิตเนส

ข้อมูลทั้งหมด, การออกกำลังกาย, โปรแกรม, เทคนิค, แนวความคิด, ตัวอย่าง และวัสดุทางดิจิทัล (เรียกรวมกันว่า ‘เนื้อหา’) ที่เข้าถึงได้ผ่านทางแอป Reburn เป็นสิ่งปกติทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำเฉพาะรายบุคคลหรือส่วนตัวแต่อย่างใด เนื้อหานี้ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพรายบุคคล, ความสามารถทางการแพทย์, ทางกายภาพ หรือสมรรถภาพของคุณ

ผลลัพธ์แปรผันเป็นรายบุคคล ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพ, ความคืบหน้า และความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับบุคคลและเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ให้ตัวเอง เราไม่สามารถและไม่รับรองผลลัพธ์เฉพาะใด ๆ รวมทั้งคุณต้องรับผิดชอบต่อความคืบหน้าของคุณเอง

คุณต้องรับผิดชอบในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนที่จะทดลองโปรแกรมฟิตเนส การออกกำลังกาย หรือเทคนิคใด ๆ ตามเนื้อหาที่นำเสนอไว้ในแอปซึ่งอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

คุณเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการบาดเจ็บ และคุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงจากการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ตามเนื้อหาในแอปนี้ทั้งหมด

คุณยอมรับที่จะปลดเปลื้องและเพิกถอนข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีในตอนนี้หรือในอนาคตต่อพวกเรา และเรายอมรับว่าจะไม่มีพันธะหรือส่วนรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดก็ตามที่อาจเป็นผลมาจากการใช้แอปนี้หรือความไว้วางใจที่คุณมีต่อเนื้อหาที่รวมอยู่ในแอปนี้ และบอกเลิกความรับผิดชอบทั้งหมดดังกล่าวนั้นอย่างชัดเจน

ต่ำกว่า 18

ฉันเข้าใจว่า Reburn มีการจำกัดผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีอย่างเข้มงวดจากการใช้งานแอป Reburn และฉันยืนยันว่าฉันมีอายุมากกว่าสิบแปด (18) ปี

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหานี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Leading Fitness Asia Pty Ltd ที่จดทะเบียนเป็น Reburn © 2021 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำการเผยแพร่หรือผลิตซ้ำเนื้อหาส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าในรูปแบบใด

คุณไม่สามารถแบ่งปัน คัดลอก หรือเผยแพร่เนื้อหานี้ในสื่อกลางหรือรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เนื้อหาของเรามีไว้สำหรับการใช้งานเป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเนื้อหาเลียนแบบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอก, การผลิตซ้ำ, การเปลี่ยนรูปแบบ, การแบ่งปัน หรือการสร้างตามเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ สำหรับการใช้งานและการเผยแพร่อื่น ๆ คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Leading Fitness Asia Pty Ltd.